Betydande prestandaskillnader mellan reflekterande silver- och aluminiumskikt visar vikten av att veta vad du köper

Materialet som används för det reflekterande skiktet på en tom CD eller DVD är en kritisk faktor för skivans felfrekvens. Skiktet reflekterar laserstrålen tillbaka till fotosensorn i laserhuvudet och om denna reflektion inte är exakt och konsekvent uppvisar skivan fel när man skriver till eller läser data från den.

Det reflekterande skiktet är oftast tillverkat av aluminium eller silver.  Skivor med reflekterande aluminiumskikt är i allmänhet billigare, medan silverskikt erbjuder överlägsen reflektionsförmåga vilket kan ge förbättrad läs- och skrivprestanda.  Vad som behöver förstås är betydelsen av dessa prestandaförbättringar och om det motiverar prisskillnaden?

Vid bedömningen är det också nödvändigt att notera att lasrar i optiska enheter försämras med tiden och blir mindre kraftfulla.  Det är därför relevant att förstå hur bra optiska skivor fungerar i enheter som är relativt nya men också att se hur bra de fungerar när de används i optiska enheter som är äldre.

HÖG FELFREKVENS FRÅN ALUMINIUM

I tester med nya optiska enheter (under 1 år) var felfrekvensen vid bränning av innehåll på aluminiumskivorna över 10 % för DVDR och över 13 % för CDR jämfört med noll fel för silver.  Men vid användning på de äldre optiska enheterna (över 1 år) var felfrekvensen vid bränning betydligt högre – över 15 % för DVDR och över 25 % för CDR, återigen jämfört med noll fel för silver.  Vid test av felfrekvens, presterade dessutom samtliga produkter med silverskikt inom standardspecifikationerna (DVD: PI sum8<280 och CDR: C1<220) medan alla aluminiumskivor låg utanför specifikationerna med signifikant högre fel registrerade när de testades på optiska enheter äldre än 1 år.

Dessa prestandaskillnader kan direkt hänföras till aluminiumskiktets sämre reflektionsförmåga jämfört med silver.

KORROSION

Optiska medier är också känsliga för korrosion, särskilt vid transport ombord fartyg där de kan utsättas för höga temperaturer och fuktighet.  Aluminium oxiderar vid exponering för syre från omgivningen eller fukt som trängt in i skivan vilket minskar dess reflektionsförmåga och gör skivan oläslig av lasern – ibland kallat för att skivan ”ruttnar”. Silver kan också förlora reflektionsförmågan efter korrosion vid exponering för svaveldioxid, en miljöförorening som kan tränga in i skivan med fukt.  Reliabilitetstestet visade dock att alla silverprodukter klarade ett 100 timmars värme- och luftfuktighetstest, vilket kontrollerar hur länge en skiva kan exponeras under transport och lagring och även dess arkiveringsmöjligheter.  Däremot klarade inga CD-skivor eller DVD-skivor i aluminium 100-timmarsmärket. 

 

Tabell – Felfrekvenser för optiska medier med reflekterande aluminium- eller silverskikt

  CDR DVD-R
Aluminium Silver Aluminium Silver
Felfrekvens vid bränning (Enhet < 1 år) >13% 0% >10% 0%
(Enhet > 1 år) >25% 0% >15% 0%
Felfrekvens CDR: C1<220 Alla utanför spec. Inom standardspecifikation Alla utanför spec. Inom standardspecifikation
DVD: PIsum8<280
Reliabilitetstest (80oC/80RH%) – 100 timmar (*Simulerat för 1 års livslängd) Hylla Underkänt Godkänt Underkänt Godkänt
Arkiv Underkänt Godkänt Underkänt Godkänt

Källa: CMC jämförande kvalitetstest

VÄLJ SILVER

Vid köp av tomma medier kanske det material som används för det reflekterande skiktet inte är någonting som övervägs, men det framgår tydligt av denna analys att det är ett nyckelattribut och bör vara en del av urvalskriterierna.  Den lägre reflektionsförmågan hos aluminium resulterar i signifikanta skriv- och läsfelfrekvenser, vilket förvärras ytterligare när du använder optiska enheter som är äldre och har svagare lasrar.  Aluminiumskivor har också ökade korrosionsproblem och ett annat känt problem med aluminiumskivor är att de blir varmare när de används, vilket kan påskynda sönderfallet på den optiska enhetens läshuvud.

Så när du köper optiska medier, även om det kan finnas en liten prisskillnad, är det svårt att argumentera mot att alltid välja silver.

Identifiera skivor med reflekterande silver- eller aluminiumskikt.
Vänster: Reflekterande silverskikt är lite lätt transparenta. Höger: Reflekterande aluminiumskikt, ej transparenta.

  1. PI-fel (PIE): Ett bytefel uppstår när en eller flera bitar i en byte har ett felvärde, jämfört med dess ursprungliga inspelade värde. En rad i ett ECC-block som har minst 1 byte i fel utgör ett PI-fel och i 8 på varandra följande ECC-block får det totala antalet PI-fel före korrigering inte överstiga standardspecifikationen på 280.
     
  2. Reliabilitetstest: Resultaten representerar kontinuerlig exponering för extrema temperatur- och luftfuktighetsnivåer. Felfrekvensen är inte representativ för skivor som lagras under typiska, normala eller idealiska lagringsförhållanden. Resultaten från dessa tester är för att visa, i fråga om felfrekvenser, förmågan hos vissa DVD- och CD-media att upprätthålla stabilitet med tanke på dessa extrema förhållanden.

 
 

Copyright © 2024 Verbatim GmbH. All Rights Reserved.

"Verbatim" and logo are the trademarks, please refer to www.verbatim.com/trademarks

GB = 1 miljarder byte. Den tillgängliga kapaciteten för lagringsenheten blir mindre, enheten använder upp till 10 % av minnet för formatering och andra funktioner. Se www.verbatim.com/flashcapacity.

Website Design & Development by GBS Solutions GmbH